Regulamin korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników

z dnia 19 grudnia 2016 r.
 1. Postanowienia ogólne regulaminu
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z platformy zniżkowej "goodie" przez jej Użytkowników.
  2. Właścicielem i administratorem platformy zniżkowej "goodie" jest spółka Millennium Goodie Sp. z o.o. (zwana dalej: „Usługodawcą”) z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111389, nr NIP: 5251574764, kapitał: 500.000,00 zł.
 2. Definicje
  1. Hasło – poufny, ustalony przez Użytkownika ciąg znaków, który umożliwia logowanie do Konta,
  2. Konto – indywidualne konto Użytkownika na Platformie,
  3. Kupon - kupon lub bon zniżkowy, kod rabatowy, los, bilet lub dokument, plik lub informacja w innej formie, w tym elektronicznej, uprawniający Użytkownika do skorzystania z korzyści (tj. oferty Partnera korzystniejszej niż w przypadku Okazji nie zawierającej Kuponu) wskazanej w Okazji, na zasadach w niej określonych, jeżeli Okazja taki Kupon zawiera i umożliwia pobranie na Platformie,
  4. Okazja – informacja handlowa lub marketingowa dotycząca Partnera, kierowana do Użytkownika i zawierająca informacje, o których mowa w § 3 ust. 3; Okazja może zawierać Kupon,
  5. Partner – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym poprzez Internet, punkty handlowe lub usługowe, jak również placówki franczyzowe lub współpracujące, którego Okazje są prezentowane na Platformie przez Usługodawcę,
  6. Platforma – internetowa platforma promocyjna udostępniająca Użytkownikom Okazje, dostępna na stronie internetowej www.goodie.pl oraz w postaci aplikacji mobilnej "goodie" możliwej do pobrania w oficjalnych sklepach internetowych Google Play i AppStore,
  7. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy.
 3. Warunki korzystania z platformy i zasady funkcjonowania
  1. Usługodawca nie pobiera od Użytkownika opłat za korzystanie z Platformy.
  2. W celu korzystania z Platformy Użytkownik powinien posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer, telefon, tablet, inne urządzenie mobilne) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym antywirusowym, najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych oraz dostęp do sieci Internet.
  3. Platforma umożliwia Użytkownikom:
   1. przeglądanie Okazji, zawierających informacje o:
    1. promocjach dostępnych u Partnera,
    2. aktualnych wyprzedażach sezonowych,
    3. nowych kolekcjach oraz wydarzeniach związanych z marką Partnera,
    4. gazetkach promocyjnych, katalogach, ulotkach oraz innych podobnych publikacjach Partnera,
    5. ofertach dedykowanych,
    6. programach i kartach lojalnościowych,
    7. kartach podarunkowych,
    8. ofertach typu moneyback, tj. dotyczących zwrotu części lub całości ceny lub wynagrodzenia zapłaconego przez Użytkownika w ramach transakcji dokonanej w trakcie korzystania z danej Okazji,
   2. pobieranie Kuponów.
  4. Warunki Okazji, w tym czas jej trwania oraz miejsce i czas realizacji oraz sposób i miejsce pobrania i realizacji Kuponu, jeżeli Okazja go zawiera, są określane w jej treści, chyba że Partner określi inaczej.
  5. Kupon może być imienny lub na okaziciela.
  6. Określone w Okazji usługi lub sprzedaż towarów na rzecz Użytkownika świadczy Partner, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z tym Partner jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie usługi lub prawidłowe dostarczenie towaru, określonych w Okazji, w tym za realizację Kuponu, jeżeli Okazja go zawiera. Zakup towaru lub skorzystanie z usługi Partnera przez Użytkownika w sposób wskazany w treści Okazji są równoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z jej warunkami i ich zaakceptowaniem. Wynagrodzenie, koszty i inne opłaty związane ze skorzystaniem przez Użytkownika z Okazji, powinny być uiszczane przez Użytkownika na rzecz Partnera, w sposób przez niego określony.
  7. Działalność Usługodawcy polega na publikowaniu Okazji na Platformie. Usługodawca nie jest kupującym, sprzedającym, agentem, oferującym Okazje, pośrednikiem lub agentem turystycznym w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2016.187 j.t.), przekazującym środki pieniężne lub stroną umowy, o której mowa w ust. 7. Usługodawca nie odpowiada za wywiązanie się przez Partnera lub Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań związanych ze skorzystaniem lub nieskorzystaniem przez Użytkownika z Okazji.
  8. Na Platformie publikowane są jedynie Okazje możliwe do realizacji na terytorium Polski i dla osób przebywających na terytorium Polski.
  9. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  10. Użytkownik i Usługodawca mogą porozumiewać się ze sobą:
   1. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie,
   2. poprzez e-mail, wysłany przez Użytkownika na adres kontakt@goodie.pl lub wysłany z tego adresu przez Usługodawcę, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 4. Rejestracja i założenie konta
  1. Założenie Konta na Platformie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Założenie Konta pozwala Użytkownikowi między innymi na:
   1. pobieranie wszystkich Kuponów z Platformy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla klientów Banku Millennium S.A.,
   2. dodawanie ulubionych marek do obserwowanych, w celu szybkiego ich przeglądania i otrzymywania informacji o nowościach,
   3. zapisywanie Okazji na swoim Koncie,
   4. ocenianie i komentowanie Okazji,
   5. korzystanie z innych funkcjonalności Platformy, w przypadku ich udostępnienia przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom posiadającym Konto inne funkcjonalności niż określone w § 4 ust. 2. O wprowadzeniu nowej funkcjonalności Usługodawca powiadomi Użytkowników na Platformie.
  4. W celu założenia Konta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie.
  5. Korzystanie z Platformy nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika, jednakże jego brak może skutkować ograniczeniami w dostępności lub zakresie Okazji, Kuponów lub funkcji Platformy.
  6. Użytkownik może korzystać z Platformy poprzez przeglądanie Okazji znajdujących się na Platformie:
   1. bez zakładania Konta,
   2. bez zakładania Konta, z możliwością otrzymywania newsletterów dotyczących Okazji na swój adres e-mail,
   3. po założeniu Konta, z możliwością korzystania z wszystkich funkcjonalności Platformy, o których mowa w ust. 2 i 3, lub Kuponów, przy czym niektóre Okazje lub Kupony mogą być dostępne wyłącznie dla klientów Banku Millennium S.A.
   4. po założeniu Konta, z uwzględnieniem czynności określonych w ust. 9, z możliwością korzystania z wszystkich funkcjonalności Platformy oraz wszystkich Kuponów, w przypadku klientów Banku Millennium S.A.
  7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 2), Użytkownik powinien w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Platformie wskazać swój adres e-mail.
  8. W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 3), Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie, podając adres e-mail i Hasło. Jeżeli Usługodawca udostępni taką funkcjonalność, wypełnienie formularza rejestracyjnego może również nastąpić w sposób zautomatyzowany, tj. przy wykorzystaniu kont Użytkownika prowadzonych w serwisie „Google +” lub „Facebook”. W takim przypadku założenie Konta odbywa się poprzez przekierowanie z Platformy na jeden ze wskazanych serwisów oraz przy wykorzystaniu danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w tych serwisach.
  9. W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 4), klient Banku Millennium S.A. może:
   1. założyć Konto na Platformie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Millenet lub aplikacji mobilnej tego banku,
   2. korzystać z Platformy bez zakładania Konta, z wykorzystaniem konta wirtualnego,
   3. powiązać istniejące Konto z rachunkiem w Banku Millennium S.A.
  10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1), w celu założenia Konta, klient Banku Millennium S.A. jest przekierowywany do Platformy z systemu bankowości elektronicznej Millenet lub z aplikacji mobilnej Banku Millennium S.A. Po założeniu Konta Użytkownik, w celu korzystania z Platformy jako klient Banku Millennium S.A., powinien się zalogować do Konta, bez konieczności korzystania z pośrednictwa systemu bankowości elektronicznej Millenet lub aplikacji mobilnej Banku Millennium S.A.
  11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2), klient Banku Millennium S.A. jest przekierowywany do Platformy z systemu bankowości elektronicznej Millenet lub aplikacji mobilnej Banku Millennium S.A. W takim przypadku osoba taka nie musi zakładać Konta i korzysta na Platformie z konta wirtualnego, z uprawnieniami klienta Banku Millennium S.A. Jednakże w celu korzystania z konta wirtualnego na Platformie, konieczne jest każdorazowe przekierowanie do Platformy z systemu bankowości elektronicznej Millenet lub aplikacji mobilnej Banku Millennium S.A.
  12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt. 3), klient Banku Millennium S.A. powinien założyć Konto, a następnie, w określonych na Platformie przypadkach, złożyć oświadczenie o powiązaniu już istniejącego Konta z rachunkiem w Banku Millennium S.A.
  13. Adres e-mail podawany w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt. 2) - 4), powinien być adresem ważnym i wykorzystywanym przez Użytkownika. W przypadku podania adresu osoby trzeciej lub tymczasowych adresów e-mail Usługodawca ma prawo wstrzymać wysyłkę newsletterów lub zablokować lub usunąć Konto. Użytkownik może być również poproszony o ponowne uwierzytelnienie swojego Konta.
  14. Dane Użytkownika podane w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt. 3), powinny być prawdziwe, kompletne i aktualne. Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji danych w Koncie w przypadku ich zmiany.
  15. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta na Platformie, które zostaje przypisane do adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
  16. Usługodawca może odmówić założenia Konta. W przypadku odmowy Rejestracji, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji i żądania uzasadnienia odmowy.
 5. Prawa i obowiązki użytkownika
  1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
  2. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto.
  3. Nie jest dozwolone korzystanie z oprogramowania typu robot, spider, offlinereader czy innych aplikacji do przeszukiwania, zmiany lub odzyskiwania stron ani żadnych urządzeń, narzędzi czy procesów — zarówno automatycznych, jak i ręcznych — służących do odzyskiwania, indeksowania czy eksploracji danych z Platformy, technik „scrapingu” i innych podobnych technik, z wyjątkiem operatorów publicznych wyszukiwarek, którzy mogą korzystać z oprogramowania typu „spider” do kopiowania materiałów z Platformy wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych spisów materiałów i w zakresie niezbędnym do takiego działania (nie dotyczy to pamięci cache ani archiwum takich materiałów), przy czym zgoda taka może być cofnięta w każdej chwili.
  4. Użytkownik nie może:
   1. przekazywać Hasła i dostępu do Konta osobom trzecim lub podawać się za inne podmioty lub Użytkowników,
   2. korzystać z Platformy w celach innych niż osobiste i niekomercyjne,
   3. naruszać lub namawiać do naruszenia Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, zamieszczać wypowiedzi lub publikacji dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub religię, podważających dobre imię, renomę lub wizerunek innych Użytkowników, Usługodawcy lub Partnerów, zawierających wulgaryzmy, pogróżki, treści obsceniczne, erotyczne lub pornograficzne, zniesławiające, rasistowskie, obraźliwe lub nawołujące do nietolerancji, szerzenia nienawiści lub rasizmu lub ksenofobii,
   4. naruszać praw i dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz do wizerunku, tajemnic handlowych i patentów,
   5. zbierać informacji o innych Użytkownikach, w tym ich danych osobowych,
   6. zamieszczać adresów stron internetowych lub odnośników do innych portali zniżkowych niż www.goodie.pl,
   7. zamieszczać treści nieprawdziwe lub bezprawne,
   8. podejmować działań lub prób działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy, Konta, oprogramowania lub sprzętu Usługodawcy, Użytkowników lub Partnerów (wysyłać lub zamieszczać wirusy komputerowe, konie trojańskie, złośliwe oprogramowanie lub jakichkolwiek inne szkodliwe materiały, które mogą przerywać albo zakłócać działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego, uszkodzić je albo w inny sposób przyczynić się do ich utraty, podejmować próby obejścia lub usunięcia zabezpieczeń programów komputerowych lub logowania się do Konta, do którego Użytkownik nie ma praw, itp.),
   9. wysyłać niechciane wiadomości lub materiały reklamowe do osób, które nie wyraziły na to zgody,
   10. podejmować próby wykorzystania lub wykorzystanie Platformy do uzyskania nieuprawnionych korzyści dla siebie lub dla osób innych niż Użytkownik,
  5. Użytkownik ponosi w stosunku do Usługodawcy, Partnerów, innych Użytkowników lub osób trzecich pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, w tym wszelkie przypadki naruszenia przez niego prawa lub postanowień Regulaminu oraz za treści i wypowiedzi zamieszczane przez niego na Platformie.
  6. O ile z warunków danej Okazji nie będzie wynikać inaczej, jeżeli Użytkownik otrzymał tę samą Okazję o identycznych parametrach i od tego samego Partnera jednocześnie poprzez stronę internetową Platfomy i aplikację mobilną, wybranie takiej Okazji w którymkolwiek z powyższych kanałów, powoduje równoczesne wygaśnięcie drugiej i wiąże się z uzyskaniem dla Użytkownika jednokrotnego uprawnienia do Kuponu z tytułu skorzystania z takiej Okazji. Okazja wygasła w pozostałym kanale staje się wówczas nieaktywna i Kupon dla Użytkownika w związku z tą Okazją wystawioną w tym kanale nie jest należny.
  7. Użytkownik może w zamieszczanych przez siebie na Platformie wypowiedziach, zamieszczać informacje, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1., dotyczące innych podmiotów, przy czym:
   1. powinny one, w miarę możliwości, zawierać bezpośredni odnośnik (link) do takich informacji,
   2. nie mogą mieć charakteru reklamowego, tj. takiego z którego wynika, że Użytkownik reklamuje towary lub usługi własne albo podmiotów trzecich za wynagrodzeniem lub w celu osiągnięcia innej korzyści.
  8. Użytkownik wchodząc na inne strony internetowe za pośrednictwem Platformy zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach internetowych oraz ze szczegółami świadczonych usług.
 6. Prawa i obowiązki usługodawcy
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Okazje prezentowane na Platformie były przedstawiane zgodnie z aktualną ofertą Partnera, jednakże Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować prawdziwość lub aktualność Okazji lub Kuponu z ofertą Partnera na jego stronie internetowej lub kontaktując się z Partnerem.
  2. Usługodawca ma możliwość zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, w przypadkach:
   1. naruszania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa,
   2. zagrożenia bezpieczeństwa Konta,
   3. podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Platformy,
   4. po powzięciu przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkownika w trakcie Rejestracji informacji niezgodnej z prawdą,
   5. korzystania przez Użytkownika z serwerów proxy w celu ukrywania adresów IP, celem zatuszowania korzystania z kilku Kont, stwarzania pozorów przebywania w innej lokalizacji lub zakłócania funkcjonowania Platformy,
   6. braku reakcji Użytkownika na upomnienia Usługodawcy.
  3. Zablokowanie Konta trwa do momentu ustania przyczyny jego zablokowania lub wyjaśnienia przez Usługodawcę czy Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu. Informacja o zablokowaniu Konta jest przesyłana Użytkownikowi na jego adres e-mail.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. udostępnienie Konta lub Hasła przez Użytkownika osobom trzecim,
   2. sposób i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji i Kuponów uzyskanych na Platformie,
   3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Partnera, w tym za dostępność lub jakość towarów lub usług po stronie Partnera lub za realizację Kuponów,
   4. treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość i aktualność,
   5. działania stron, serwisów lub infrastruktury płatniczej Partnerów,
   6. wadliwe działanie Platformy wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych podmiotów,
   7. niezgodne z prawem wykorzystanie przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Platformy, jakiegokolwiek utworu, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej,
   8. naruszenie przez Użytkowników przepisów prawa lub Regulaminu bądź za jakiekolwiek działania Użytkowników w związku z korzystaniem z Platformy, na podstawie których u innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich wystąpiła jakakolwiek szkoda, majątkowa lub niemajątkowa lub zostałoby popełnione względem nich przestępstwo, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń,
   9. ujawnienie treści, do których dostęp uzyskali inni Użytkownicy i osoby trzecie, a które zostały dobrowolnie ujawnione na Platformie przez Użytkownika,
   10. szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Platformy przy wykorzystaniu urządzenia pozbawionego ochrony antywirusowej, w tym w szczególności za sytuacje przechwycenia Hasła Użytkownika przez osoby lub podmioty trzecie. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowania lub inne środki techniczne, w tym oprogramowania chroniące prywatność, hasła oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Platformy,
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. zamieszczenia, zmiany lub usunięcia dowolnej Okazji z Platformy, bez uprzedniego powiadomienia,
   2. czasowego zawieszenia lub zablokowania możliwości korzystania z Okazji lub Platformy lub treści lub wypowiedzi lub plików zamieszczonych przez Użytkownika w przypadku przeprowadzania napraw, prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Platformy. Usługodawca przekazuje informację o terminach dokonywania napraw, modernizacji, aktualizacji lub regularnych konserwacji technicznych za pośrednictwem Platformy na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. W przypadku modernizacji, aktualizacji lub konserwacji powstałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca przekazuje informację o rozpoczęciu i zakończeniu prac nie później niż wraz z rozpoczęciem tych prac,
   3. przeglądania, edytowania, publikowania, odmawiania publikacji, usuwania oraz monitorowania wypowiedzi i plików zamieszczanych przez Użytkownika na Platformie, pod kątem zgodności z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przetwarzanie danych użytkowników
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie i przekazywanie, jak również udzielenie innych zgód dotyczących korzystania przez Użytkownika z Platformy jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z niej.
  2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzającym dane Użytkownika w celu świadczenia usług dotyczących Platformy, w tym założenia Konta, przedstawiania i dopasowywania Okazji do preferencji Użytkownika lub wysyłania newslettera.
  3. Usługodawca oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie wykonywane zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i realizowane jedynie w celu świadczenia usług dotyczących Platformy.
  4. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  5. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
  6. Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.goodie.pl.
 8. Prawa własności intelektualnej
  1. Niedozwolone jest przesyłanie, publikowanie i udostępnianie w inny sposób w ramach Platformy jakichkolwiek materiałów chronionych prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub znakiem towarowym, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej lub innym prawem, bez wyraźnej zgody właściciela takich praw. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia przez niego prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub innego prawa osoby trzeciej.
  2. Zamieszczając na Platformie jakiekolwiek wypowiedzi, treści lub pliki Użytkownik zaświadcza, że:
   1. jest ich twórcą lub działa w imieniu ich twórcy,
   2. ma uprawnienia do ich przesyłania lub publikowania, w szczególności przyznane jednoznacznie przez twórcę lub osobę, której wizerunek jest uwidoczniany,
   3. ma wszelkie prawa niezbędne do przyznania licencji i praw, względem wyżej wymienionych treści lub plików,
   4. udostępnienie wyżej wymienionych wypowiedzi, treści lub plików przez Użytkownika nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, znaków towarowych ani żadnych praw osób trzecich, w tym praw do wizerunku oraz praw do prywatności.
  3. Logo "goodie" i Platforma są własnością Usługodawcy. Utwory i znaki towarowe znajdujące się na Platformie, w tym materiały objęte prawem własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1, stanowią własność Partnera lub Usługodawcy. Żaden z utworów lub znaków towarowych znajdujących się na Platformie nie może być w całości ani w części powielany, rozpowszechniany, kopiowany, modyfikowany, publikowany, pobierany, wyświetlany, gdziekolwiek zamieszczany, odtwarzany lub transmitowany w żadnej formie ani za pośrednictwem żadnych środków, nie może być też sprzedawany, wypożyczany, odsprzedawany, użyczany w ramach licencji lub podlicencji, wykorzystywany do tworzenia utworów lub opracowań lub innych dzieł pochodnych bądź używany w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy lub właściciela praw, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone w ramach prawa lub ma na celu realizację Okazji przez Użytkownika.
  4. Zamieszczenie przez Użytkownika treści, wypowiedzi lub pliku na Platformie, jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji i zgody na korzystanie z nich przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.2) – publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. dokonywanie przez Usługodawcę wszelkich opracowań, tłumaczeń i przeróbek, w tym w szczególności na łamach Platformy oraz wykorzystania w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi treściami;
   5. rozporządzenie i korzystanie z praw zależnych, w tym ich wykonywanie przez podmioty trzecie.
 9. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Platformy lub nieprawidłowego sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę, powinny być składane przez Użytkownika w sposób określony w § 3 ust. 10. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe– o ich uzupełnienie. Usługodawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia.
  2. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie uznawany za uwzględnienie reklamacji.
  3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w niej przez zgłaszającego reklamację lub z którego została wysłana reklamacja.
  4. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
  5. Reklamacje dotyczące Okazji, Kuponu lub towaru lub usługi nabytych u Partnera powinny być reklamowane bezpośrednio u tego Partnera oferującego towary lub usługi, którego dana reklamacja dotyczy.
  6. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika do zwrócenia się o bezpłatną pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
 10. Zmiana regulaminu
  1. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
   1. wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu;
   2. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sadów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów władzy i administracji publicznej wpływających na usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu;
   3. dostosowanie usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu do warunków rynkowych wynikających z postępu technicznego i informatycznego;
   4. dostosowanie usług do zmian wprowadzanych w funkcjonującym u Usługodawcy systemie informatycznym lub na Platformie, wpływających na usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu;
   5. rozszerzenie, zmianę lub wycofanie funkcjonalności usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana nastąpi w zakresie wynikającym z zaistniałej przyczyny.
  2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione Uczestnikom na Platformie na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Usługodawca równocześnie poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i jego udostępnieniu na Platformie, a w przypadku Użytkowników, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2) – 4), poprzez wysłanie zmienionego Regulaminu na adres e-mail Użytkownika.
  3. W przypadku, w którym Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę drogą e-mailową; tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy zawartej z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Usługodawcy, Użytkownika takiego obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
 11. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia założenia Konta. Dla odstąpienia niezbędne jest powiadomienie Usługodawcy o odstąpieniu w dowolnej formie pisemnej (list, e-mail, formularz na stronie www.goodie.pl), przy czym dla ważności oświadczenia o odstąpieniu, wystarczającym jest wysłanie go przed upływem 14 dni od zainstalowania aplikacji mobilnej "goodie" na urządzeniu mobilnym lub od założenia Konta. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, jest ona uważana za niezawartą. Usługodawca prześle Użytkownikowi niezwłocznie na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu.
  2. Wycofanie zgód składanych przez Użytkownika w toku korzystania z Platformy, a wymaganych do korzystania z niej, jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy dot. korzystania z Platformy i usunięciem Konta.
  3. Usunięcie Konta nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z Okazji lub Kuponu, nabyte przed jego usunięciem.
  4. Zarówno Użytkownikowi, jak i Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z usunięciem Konta.
  5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, może zostać złożone przez Użytkownika w sposób wskazany w § 3 ust. 10. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika.
  6. Jeżeli umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem została wypowiedziana przez Usługodawcę, dokonanie ponownej Rejestracji przez Użytkownika może wymagać uprzedniej zgody Usługodawcy.
  7. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił na Platformie. W przypadku usunięcia Konta nie są usuwane zamieszczone na Platformie komentarze, pliki i oddane głosy.
  8. W przypadku określonym w § 4 ust. 6 pkt. 2), Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera w każdej chwili, składając odpowiednie oświadczenie.
 12. Przepisy końcowe
  1. Miejscem świadczenia usług przez Usługodawcę jest terytorium Polski.
  2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest prawo polskie.
  3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zobowiązania Użytkownika wynikające z Umowy trwają do momentu odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub upływu okresu wypowiedzenia.
  4. Użytkownik nie może przekazywać w całości ani części praw ani obowiązków wynikających z umowy z Usługodawcą, nie może też w żaden inny sposób nimi rozporządzać, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  5. Regulamin jest dostępny pod adresem www.goodie.pl i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.